31 sierpnia 2021

Inwestycje

7 miliardów zł na modernizację polskich szpitali

Subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych (SMPL) zdaniem Ministerstwa Zdrowia poprawi jakość, dostępność i bezpieczeństwo świadczeń opieki zdrowotnej poprzez inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia. Na modernizację polskich szpitali do 2029 r. ma trafić ok. 7 mld zł.

W ramach Funduszu Medycznego wyodrębniono 4 subfundusze, w ramach których powstają i będą powstawały dedykowane programy i działania służące realizacji celów Funduszu Medycznego:

 • Subfundusz infrastruktury strategicznej
 • Subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych
 • Subfundusz rozwoju profilaktyki
 • Subfundusz terapeutyczno-innowacyjny
 • Główne założenia do SMPL

Subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych będzie wdrażany poprzez ustanowienie przez Radę Ministrów uchwały ws. przyjęcia Programu inwestycyjnego Modernizacji Podmiotów Leczniczych. O  uruchomieniu w ramach Funduszu Medycznego subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych minister zdrowia Adam Niedzielski mówił podczas  wystąpienia w Szczecinie.

Wybór wniosków o dofinansowanie nastąpi w drodze konkursów, które zorganizuje i przeprowadzi Minister Zdrowia. Dofinansowanie odbywać się będzie w formie dotacji celowej, na podstawie umowy zawartej pomiędzy podmiotem leczniczym a MZ. O wsparcie będą mogły ubiegać się podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych.

Subfundusz obejmuje działania w następujących obszarach:

 • wsparcie rozwoju infrastruktury udzielania świadczeń opiekuńczo-leczniczych;
 • wsparcie infrastruktury ratownictwa medycznego;
 • wymiana łóżek szpitalnych.

Pierwsze nabory wniosków zaplanowane są na ostatni kwartał 2021 r.

Wtedy przeznaczone zostanie:

 • 698 mln zł na rozwój infrastruktury udzielania świadczeń opiekuńczo-leczniczych - przekształcenie istniejących łóżek (oddziałów) w łóżka opieki długoterminowej;
 • 126 mln zł na wsparcie ratownictwa medycznego – budowę i modernizację lądowisk/lotnisk przy Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR);
 • 129 mln zł  na wymianę łóżek szpitalnych.  

Kolejne nabory będą ogłaszane sukcesywnie w następnych latach.

W przypadku zidentyfikowania większych potrzeb inwestycyjnych podmiotów leczniczych, kwota alokowana na Program inwestycyjny Modernizacji Podmiotów Leczniczych może zostać zwiększona w ramach środków dostępnych w Funduszu Medycznym (łącznie blisko 40 mld zł do 2029 r.)

Cele inwestycyjne zaplanowane w ramach SMPL:

 • 177 zmodernizowanych i doposażonych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki w zakresie opieki długoterminowej
 • 60 zmodernizowanych i doposażonych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń z zakresu geriatrii
 • 15 tys. nowych łóżek utworzonych w opiece długoterminowej
 • 1 tys. nowych łóżek utworzonych w geriatrii
 • 90 tys. 300 wymienionych łóżek szpitalnych, w tym 4,5 tys. łóżek intensywnej opieki medycznej
 • 387 zmodernizowanych o doposażonych jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
 • 422 zakupionych ambulansów
 • 22 doposażonych baz LPR

Przeczytaj również: