Nota informacyjna RODO

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BFF MEDFinance S.A. siedzibą w Łodzi (90-118) przy ul. Kilińskiego 66 Budynek B. W celu egzekwowania swoich praw, wynikających zobowiązujących przepisów o ochronie  danych osobowych, każda osoba, której dane są przetwarzane powinna kontaktować się z Administratorem danych, bądź wyznaczonym Koordynatorem do spraw Ochrony Prywatności listem poleconym  za  potwierdzeniem  odbioru  przy  wykorzystaniu  danych  korespondencyjnych  Administratora danych lub mailowo na adres:dpo@bff.com.
  • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych-Giancarlo Enrico Besia, z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail:bff.dpo@avvera.it.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu  tj. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanedo momentu wyrażenia sprzeciwu, chyba, że wcześniej ustanie cel  przetwarzaniaa  po  tym  okresiedla ustalenia,  obronybądź dochodzenia, ewentualnych roszczeń imomentu ich przedawnienia.
  • Odbiorcami    danych osobowych  będą/mogą  być:  podmioty  dostarczające  i  wspierające  systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora –na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz  przy  zapewnieniu  stosowania  przez  ww.  podmioty  adekwatnych  środków    technicznych  i organizacyjnych  zapewniających  ochronę  danych;  podmioty  którym  Administrator  ma  obowiązek udostępnić dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,ani organizacji międzynarodowej, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
  • Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  • Sprzeciw można zgłosić poprzez adres mailowy: dpo@bff.comlub poprzez link umieszczony w każdej wiadomości zawierającej nasz Newsletter.
  • Ma  Pani/Pan  prawo w każdym momencie do wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne