7 stycznia 2020

Inwestycje

W Łodzi rusza "Projekt BRaIn"

7 stycznia 2020 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi  podpisał umowę z Generalnym Wykonawcą w zakresie wykonania robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i wybudowaniu budynku laboratoryjno-badawczego wraz z dostawą mebli laboratoryjnych w formule Zaprojektuj i Wybuduj. Budynek zlokalizowany zostanie w kampusie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego przy ul. Pomorskiej 251. Projekt Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pn. „BRaIn - Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji” uzyskał dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej : Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt umowy to ponad 49 mln zł. Wykonawcą projektu będzie konsorcjum firm ERBUD S.A. oraz BUDOMAL PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE RAFAŁ LEŚNIAK.

Celem projektu jest intensyfikacja współpracy jednostek naukowo-badawczych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a co za tym idzie budowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Przedsięwzięcie umożliwi konsolidację potencjału naukowego uczelni.

- Chcemy efektywniej korzystać z wytworzonej infrastruktury oraz skuteczniej realizować innowacyjne projekty badawcze z zakresu nauk medycznych. Jestem przekonany, że projekt BRaIn wpłynie również na poprawę jakości współpracy uniwersytetu z otoczeniem społeczno-gospodarczym w kontekście wyzwań demograficznych i epidemiologicznychpodkreśla prof. Radzisław Kordek, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Projekt BRaIn realizowany będzie w kampusie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 251 oraz przy Muszyńskiego 1. W ramach projektu powstanie jeden nowy obiekt o powierzchni ponad 5 tyś. m2, a dwa pozostałe zostaną wyremontowane i zaadaptowane na potrzeby przedsięwzięcia. Nowa infrastruktura, ale przede wszystkim integracja i koordynacja wysiłków badawczych sprawi, że naukowcy skupieni wokół projektu BRaIn, realizowanego w ramach kampusu CKD, zapewnią nową jakość badań naukowych uzyskując lepsze efekty ich realizacji.

- Istniejąca i rozwijająca się w kampusie CKD infrastruktura, tj. poradnie, szpital, ośrodek naukowo-dydaktyczny to ważne czynniki warunkujące powodzenie projektu, a na pewno jego efektywniejszą realizację. Celem pomysłodawców projektu jest stworzenie - „poligonu” do testowania innowacji organizacyjnych, technologicznych czy badań klinicznychmówi kierująca projektem prof. Agnieszka Piastowska-Ciesielska.

Tematyka prac badawczo-rozwojowych w ramach inicjatywy BRaIn dotyczy trzech głównych obszarów tematycznych: zarządzania organizacyjnego i procesowego w służbie zdrowia, medycyny spersonalizowanej oraz wykorzystania narzędzi bioinformatycznych i biostatystycznych w medycynie. Obszary te wytyczają priorytetowe kierunki badań (np. potrzeby zarządcze, zagrożenia zdrowia publicznego, narzędzia technologiczne, choroby cywilizacyjne), na których będą skoncentrowane wysiłki naukowców zaangażowanych w przedsięwzięcie.

PROJEKT BRaIn:

Projekt finansowany w ramach I Osi priorytetowej : Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Okres realizacji Projektu:
1 września 2018 r. - 30 listopada 2021 r.

Wartość projektu i źródła finansowania:

 • Całkowita wartość projektu: 63,3 mln zł.
 • Wkład własny  Uczelni: 25 mln zł.
 • Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (współfinansowanie UE) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020: 38,3 mln zł.

Powierzchnia obiektów objęta projektem wynosi łącznie: 9 859 m2, w tym powierzchnia nowopowstała to 5 200 m2. W ramach projektu powstanie jeden nowy budynek, a dwa pozostałe zostaną przebudowane i zaadoptowane na jego potrzeby.

Projekt zakłada utworzenie ok. 20 specjalistycznych laboratoriów dedykowanych zarówno konkretnym zespołom badawczym, jak i ogólnodostępnych:

 • Laboratorium Hodowli Komórkowych i Badań in vitro   
 • Laboratorium Diagnostyki Molekularnej   
 • Laboratorium Badań Metabolomicznych
 • Laboratorium Ogólnodostępne – Hodowli Komórkowych
 • Laboratorium Ogólnodostępne – Analizy Genomowe
 • Laboratorium Ogólnodostępne – Analizy Białek
 • Laboratorium Ogólnodostępne – Analiz Związków Pochodzenia Naturalnego

Laboratoria BigData

 • Laboratorium Analizy Potrzeb i Opracowywania Rozwiązań w Zarządzaniu Ochroną Zdrowia
 • Laboratorium Narzędzi Bioinformatycznych I Biostatystycznych w Systemach Ochrony Zdrowia

Laboratoria Centrum badań in vivo

 • Laboratorium Badań Biomedycznych z Wykorzystaniem Małych Zwierząt
 • Laboratorium Modeli Biokompatybilnych
 • Laboratorium Badań Biomedycznych z Wykorzystaniem Dużych Zwierząt
 • Laboratorium Ultrasonografii

A- Centrum badań in vivo –Muszyńskiego 1
B – Centrum Big Data – budynek A-2 Pomorska 251
C – Laboratoria BRaIn A-5– nowy budynek Pomorska 251

Przeczytaj również: