16 czerwca 2023

Planowane inwestycje

Pleszewskie Centrum Medyczne z kolejnym dofinansowaniem

Pleszewskie Centrum Medyczne otrzymało kolejne dofinansowanie na rozwój i działalność placówki. Tym razem są to pieniądze z  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie blisko 9.200.000 zł,które szpitalowi przekaże Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Wcześniej PCM dzięki pleszewskiemu starostwu  otrzymało 6 milionów złotych z rządowych pieniędzy na rozbudowę lecznicy. Ta właśnie trwa. 

Pleszewski  szpital z powodzeniem stanął do konkursu  o unijne pieniądze. Ten został ogłoszony pod hasłem  „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałania 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Placówka swój projekt zatytułowała "Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych poprzez doposażenie Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie w nowoczesny sprzęt medyczny". Całość inwestycji oszacowano na dokładnie 10 810 205,00 zł. W ramach dofinansowanie Urząd Marszałkowski przekazał szpitalowi 9 188 674,25 zł,a różnicę z własnego budżetu pokryje PCM.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z pozytywnego wyniku konkursu. Te pieniądze to dla naszej placówki kolejna szansa na jej doposażenie w nowoczesny sprzęt, na który stawiamy od lat. A kupujemy  go  przede wszystkim z myślą o pacjentach, ale i też załodze, która dzięki temu  może działać skuteczniej lecząc swoich podopiecznych.- powiedział Błażej Górczyński, prezes PCM.

W ramach otrzymanych z konkursu pieniędzy  pleszewska lecznice chce zakupić sprzęt  do diagnostyki obrazowej,  doposażyć Blok Operacyjny, oddział Chirurgiczny, Ortopedyczny, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a także pracownie: Hemodynamiki oraz Pracownię RTG.  Kolejną ważną inwestycją dzięki pozyskanym z Unii pieniądzom będzie też zakup nowego ambulansu wraz z wyposażeniem.

- Zaplanowane przez nas działania są zgodne z regionalnymi i lokalnymi potrzebami w zakresie usług opieki zdrowotnej, w tym zgodne z odpowiednimi Mapami Potrzeb Zdrowotnych. Naszą docelową grupą beneficjentów realizowanego projektu są pacjenci - czyli mieszkańcy powiatu pleszewskiego oraz innych części województwa i kraju. Zaliczać się będą też do nich też osoby z różnego rodzaju powikłaniami i następstwami wynikającymi z przejścia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.- dodaje prezes Górczyński.

A cele szczegółowe projektu to m.in. poprawa stanu systemu ochrony zdrowia; poprawa jakości leczenia pacjentów, zwiększenie liczby wykonywanych procedur medycznych, wzrost zadowolenia pacjentów, poprawa skuteczności procesów terapeutycznych, zwiększenie możliwości diagnostycznych oraz poprawa jakości świadczonych usług medycznych, wzmocnienie konkurencyjności Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie, poprawa warunków pracy personelu medycznego, zwiększenie dostępności do najnowszych technologii w zakresie sprzętu medycznego, intensyfikacja działań z zakresu diagnostyki i leczenia pacjentów w obszarach najbardziej zaniedbanych w czasie pandemii COVID-19.

PCM zakłada, że efektem tych działań będzie przede wszystkim  zwiększenie odporności systemu ochrony zdrowia i dostępności do usług, zwiększenie liczby przyjmowanych pacjentów, zwiększenie przepustowości Oddziałów objętych projektem (tj. Oddziału Chirurgicznego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ortopedycznego), przy jednoczesnym zwiększeniu jakości diagnostyki i terapii oraz  usprawnienie wymiany danych z POZ i AOS, skutkujące zmniejszeniem ryzyka hospitalizacji i wzmocnieniem procesu deinstytucjonalizacji.

Przeczytaj również: