11 marca 2019

Konferencje

IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych: dwa dni dyskusji ochronie zdrowia z udziałem 3 tysięcy gości

Katowice, 8 marca 2019 r. – 60 sesji w pięciu blokach tematycznych: polityka zdrowotna, finanse i zarządzanie, terapie, nowe technologie w medycynie, edukacja, 400 prelegentów, wydarzenia towarzyszące, około 3 tysiące gości – 7 i 8 marca 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbył się IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC).

IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych to dwa dni dyskusji o najważniejszych wyzwaniach, przed jakimi na co dzień stają zarówno osoby zawodowo związane z ochroną zdrowia w Polsce, jak i pacjenci. W dniach 7-8 marca 2019r. w Katowicach spotkali się specjaliści reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych, a także przedstawiciele świata nauki, polityki, administracji państwowej i samorządowej, organizacji pozarządowych - w tym zrzeszających pacjentów - oraz gospodarki, biznesu, przemysłu farmaceutycznego, finansów.

Agenda tegorocznego kongresu objęła najbardziej istotne tematy w ochronie zdrowia, w tym problemy dotyczące braków kadrowych czy wynagrodzeń - zarówno pracowników medycznych, jak i niemedycznych. Po raz pierwszy w trakcie Kongresu Wyzwań Zdrowotnych odbyły się osobne sesje dotyczące opieki pielęgniarskiej, ratownictwa medycznego i medycyny pracy. Nowością była też formuła otwartych sesji i wykładów, na które zaproszeni zostali mieszkańcy woj. śląskiego – mówi Wojciech Kuta, redaktor naczelny magazynu i portalu Rynek Zdrowia.

Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych– organizowanemu przez Grupę PTWP, wydawcę portalu i magazynu Rynek Zdrowia – po raz pierwszy towarzyszyła Konferencja „Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych” (NTEC), a także konkursy: „Zdrowy Samorząd” na najlepsze prozdrowotne inicjatywy w Polsce oraz konkurs Start-Up Med, w którym wyróżnione zostały nowatorskie rozwiązania w zakresie technologii medycznych. Zgłoszone start-upy ocenił grono ekspertów, wśród których znaleźli się m.in. znakomici klinicyści, naukowcy, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, liderzy krajowego przemysłu medycznego.

Podczas IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych powiedzieli:

Łukasz Szumowski, minister zdrowia: – Chcemy poprawić sytuację finansową szpitali, które z różnych przyczyn ponoszą od niedawna zwiększone koszty, na przykład z własnych środków podnosząc wynagrodzenia w tych zawodach medycznych, które nie były objęte odrębnymi regulacjami - chociażby techników, fizjoterapeutów, czy diagnostów. Zwiększamy ryczałt podnosząc finansowanie najbardziej powszechnych świadczeń, między innymi w chirurgii i internie. Trzeba jednak dokładnie określić rolę w systemie szpitali pierwszego i drugiego poziomu referencyjnego, czyli większości jednostek powiatowych. Wiemy, że często opieka długoterminowa jest niedofinansowana, dlatego planujemy zwiększyć wydatki w tym zakresie.

Andrzej Jacyna, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia:NFZ będzie współpracował z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, tworząc wspólne programy. Chcemy, żeby to były programy i świadczenia, otrzymywane najpierw z NFZ, a później z ZUS, KRUS czy PFRON, w zakresie na przykład rehabilitacji czy wyrobów medycznych. Ustalanie zasad współpracy tych instytucji powinno zakończyć się w pierwszej połowie 2019 r. Dzisiaj brakuje wiedzy o działaniach po obu stronach. Chcemy to skoordynować.

Posłanka Lidia Gądek z Sejmowej Komisji Zdrowia:Minister zdrowia ma być niezależny i ma być w randze wicepremiera. Nie powinien chodzić do ministra finansów i prosić o pieniądze. Żaden minister nie ma czarodziejskiej różdżki i nie rozwiąże od razu problemu zadłużenia w ochronie zdrowia. Jeżeli przygotujemy długofalową strategię, o której od dawna wszyscy mówią, to sytuacja się poprawi. Żeby odciążyć finansowo szpitale, konieczne jest stworzenie długofalowej strategii w zakresie zdrowia publicznego, rozszerzenie kompetencji lekarza rodzinnego i opieki specjalistycznej oraz zwiększenie nacisku na rehabilitację ambulatoryjną.

Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med: – Jest wiele sposobów na zwiększenie finansowania ochrony zdrowia – oprócz środków publicznych. Były różne pomysły – tzw. podatek cukrowy, od wyrobów tytoniowych i alkoholu. Od lat mówimy też o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych. Niestety, dzisiaj nadal jest konkurencja między sektorem publicznym a prywatnym, nie ma kooperacji. To nie jest dobre dla pacjentów.

Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych: – W ostatnim czasie zauważalny jest duży wzrost zainteresowania zawodem pielęgniarki. W tej chwili mamy w Polsce 235 tys. pracujących pielęgniarek i 28 tys. pracujących położnych. „Za chwilę" przybędzie nam 5 tys. absolwentów. W ciągu trzech lat, poprzez bardzo intensywne działania, udało nam się odwrócić bardzo negatywny trend, polegający na odchodzeniu absolwentek pielęgniarstwa od zawodu lub wykonywania go poza granicami Polski.

Sławomir Gadomski, wiceminister zdrowia, szef Krajowej Rady Onkologii:Jestem przekonany, że w polskiej onkologii od wielu lat nie działo się tak dużo dobrego, jak obecnie. Pakiet zmian zaproponowany przez ekspertów i Ministerstwo Zdrowia jest już sukcesywnie wdrażany. Pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO) i Narodowej Strategii Onkologicznej to fundamenty zmian w onkologii, ale oprócz tego jest dużo innych działań, mniejszych projektów, które mają wpływ na jakość leczenia onkologicznego w Polsce.

Józefa Szczurek-Żelazko, wiceminister zdrowia: – W ciągu ostatnich trzech lat - i jest to stwierdzenie obiektywne - wyraźnie wzrosły wynagrodzenia we wszystkich grupach zawodów medycznych – lekarzy, pielęgniarek, ratowników. Spowodowało to coraz mniejszy odpływ kadry medycznej z systemu. Zapewne są jeszcze grupy, które wymagają troski ze względu na ich sposób wynagradzania, ale to też się dzieje.

Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia:Chcemy zmienić warunki dostępu lekarza rodzinnego do dokumentacji medycznej. Na mocy ustawy podstawowej opieki zdrowotnej miałby z automatu zgodę na dostęp do dokumentacji, natomiast pacjent mógłby ją wycofać. To jest krok w stronę tego, żeby lekarzom rodzinnym łatwiej pełniło im się rolę koordynatora leczenia Chcemy też dać możliwość lekarzom podstawowej opieki zakładania pacjentom profilu zaufanego i konta pacjenta.

Najlepsze „zdrowe samorządy“ w Polsce

Edukacja i promocja zachowań prozdrowotnych, profilaktyka wybranych chorób, programy rehabiltacyjne – najlepsze działania jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski zostały wyróżnione w konkursie „Zdrowy Samorząd“. Laureatów uhonorowano podczas IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, odbywającego się w dniach 7-8marca br, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

– Popularność drugiej edycji konkursu „Zdrowy Samorząd” przeszła oczekiwania organizatorów. Do naszych redakcji wpłynęło aż 179 programów zdrowotnych z 82 samorządów. To pokazuje skalę przedsięwzięć podejmowanych przez jednostki samorządowe w kwestii zdrowia – powiedział Wojciech Kuta, redaktor naczelny magazynu Rynek Zdrowia i portalu rynekzdrowia.pl.

Nagrody zostały przyznane w trzech kategoriach: Zdrowe Województwo, Zdrowy Powiat, Zdrowa Gmina/Zdrowe Miasto.

Laureaci nagrody „Zdrowy Samorząd“ w kategorii zdrowe województwo:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego za program profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej. Program obejmuje m.in. szkolenia dla personelu medycznego z zakresu wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych oraz komunikacji z pacjentem i jego otoczeniem. Ponadto szkoleniami zostaną objęci również pracownicy pomocy społecznej, edukacji, organizacji pozarządowych w liczbie ok. 525 osób.
  • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego za program poprawy opieki nad matką i dzieckiem, w ramach Programu SSD w województwie opolskim do 2020 roku „Opolskie dla Rodziny". Program przyczynia się do zwiększenia dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, zwiększenia liczby urodzeń oraz poprawy stanu zdrowia mieszkańców Opolszczyzny. Program skierowany jest do 39 150 osób, w tym kobiet w okresie okołoporodowym, dzieci do 2. roku życia i personelu świadczącego usługi medyczne.
  • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego za program rehabilitacji osób po chorobie onkologicznej ułatwiający powrót do pracy. Program skierowany jest do pacjentów onkologicznych w wieku 20-64 lat, ze zdiagnozowanym nowotworem złośliwym. Drugą grupą docelową projektu – w ramach działań szkoleniowych – są osoby wykonujące zawody medyczne i mające zastosowanie w ochronie zdrowia.
  • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego za program zwiększania efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji chodu. Celem programu było zwiększenie dostępu do intensywnej terapii chodu z zastosowaniem zautomatyzowanej ortezy dla dzieci z mózgowym. porażeniem dziecięcym. Pacjenci z terenu województwa mazowieckiego dzięki programowi mieli możliwość wzięcia udziału w treningach z wykorzystaniem Lokomatu. Na podstawie wyników badań stwierdzono m.in. znaczny, pozytywny wpływ tych treningów na wzrost prędkości chodu uczestników programu.

Laureaci nagrody „Zdrowy Samorząd“ w kategorii zdrowy powiat:

  • Starostwo Powiatowe w Myślenicach za program profilaktyki próchnicy. Program zapewnił realny dostęp dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych w szkole, pełną ofertę bezpłatnych świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych finansowanych ze środków publicznych.
  • Starostwo Powiatowe w Polkowicach za program zapobiegania chorobie nowotworowej płuc. Program podzielono na cztery etapy. Pierwszy obejmował badania diagnostyczne, w drugim odbywały się konsultacje medyczne. W trzecim etapie na jego uczestników czekała pogłębiona diagnostyka i dopiero w ostatnim został im przyznawany jeden ze statusów: zdrowy, chory lub obserwacja. Łącznie w programie wzięło udział prawie 100 tys. osób.
  • Starostwo Powiatowe w Kartuzach za program profilaktyki zakażeń HCV dla mieszkańców powiatu kartuskiego na lata 2017-2019. Celem projektu jest wczesne wykrywanie i profilaktyka wobec wirusa HCV, który jest bezpośrednią przyczyną zapalenia wątroby typu C. W latach 2017- 2018 skorzystało z niego ponad 1,4 tys. mieszkańców powiatu. Dzięki wykonanym badaniom przesiewowym w zakresie zakażenia wirusem HCV udało się ustalić wstępną skalę zakażenia tym wirusem w powiecie kartuskim i podjąć działania zapobiegawcze.

Laureaci nagrody „Zdrowy Samorząd“ w kategorii zdrowa gmina:

Urząd Miejski w Gdańsku za programy:  

  1. JeMY Zdrowo. Celem programu jest poprawa jakości żywienia dzieci i młodzieży gdańskich placówek oświatowych oraz poprawa jakości komunikacji dotyczącej żywienia dzieci w przedszkolach i szkołach pomiędzy placówkami a rodzicami/opiekunami.
  2. #oznaczeni – kampania: "Nie udawaj, że nie widzisz". Program dotyczył m.in. wczesnego wykrycia ryzykownych zachowań, które jest kluczowe w przeciwdziałaniu rozpowszechniania się zaburzeń psychicznych w okresie dojrzewania.

Urząd Miejski w Świdnicy za programy:

Profilaktyka próchnicy zębów na lata 2018-2020 pn. „W Świdnicy bez próchnicy". Program obejmuje dzieci z grup „zerówkowych” wszystkich przedszkoli, punktów przedszkolnych i klas 0 oraz 1 szkół podstawowych. Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2016-2018. Rak szyjki macicy jest wciąż drugim pod względem częstości występowania nowotworem złośliwym u kobiet na świecie. Świdnica chcąc ochronić swoje mieszkanki, po raz kolejny realizuje „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

Urząd Miejski Świętochłowice za cztery edycje programu "Senior z Wigorem". Porgoram skierowany jest do kobiet i mężczyzn po 60. roku życia. Pierwsza edycja ukierunkowana była na przeciwdziałanie chorobom metabolicznym. Druga i trzecia zostały skierowane do seniorów, którzy chcieli zwiększyć swoją aktywność poprzez uczestnictwo w życiu społecznym oraz aktywność fizyczną. Czwarta edycja porgramu dotyczyła profilaktyki chorób układu krążenia.

W internetowym głosowaniu zwyciężyło Starostwo Powiatowe w Myślenicach. W wyborze laureatów swoją wiedzą i doświadczeniem wspomagała orgranizatorów Rada Konsultacyjna. Organizatorzy konkursu zwrócili uwagę nie tylko na skalę podejmowanych działań, ale także unikatową w skali kraju formę ich realizacji. 

Najlepsze start-upy medyczne wyróżnione podczas IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych

Mobilny system do genetycznej identyfikacji zakażeń, dynamiczny stabilizator kręgosłupa oraz inteligentne narzędzie do poprawy efektywności interpretacji badań TK mózgu – to finaliści pierwszej edycji konkursu Start-Up Med. Wydarzenie towarzyszyło IV edycji Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC) w Katowicach (7-8 marca br.).

Celem konkursu Start-Up Med jest wybór i wyróżnienie najbardziej kreatywnych autorów nowatorskich, a zarazem efektywnych projektów obejmujących szeroko rozumiane technologie medyczne – zarówno lekowe, jak i nielekowe (w tym m.in. wyroby medyczne, rozwiązania z zakresu diagnostyki i technologii teleinformacyjnych), a także innowacje organizacyjne usprawniające funkcjonowanie różnych obszarów systemu opieki zdrowotnej.

– Do pierwszej edycji konkursu Start-Up Med zgłosiło się kilkadziesiąt start-upów, do finału wybraliśmy 11 najlepszych pomysłów. Na gali towarzyszącej IV Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych wskazaliśmy trzech zwycięzców – mówi Wojciech Kuta, redaktor naczelny magazynu i portalu Rynek Zdrowia. – Zgłoszone pomysły oceniło grono ekspertów, wśród których znaleźli się m.in. klinicyści, naukowcy, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, liderzy krajowego przemysłu medycznego.

Pierwsze miejsce w konkursie Start-Up Med zdobyła firma Genomtec za Genomtec ID – mobilny system do genetycznej identyfikacji zakażeń. Laureatem drugiego miejsca został lek. med. chirurg ortopeda Stanisław Radoń za dynamiczny stabilizator kręgosłupa. Trzecie miejsce zdobył BrainScan za zastosowanie sztucznej inteligencji w poprawie efektywności interpretacji badań TK mózgu.

Nagrody laureatom wręczył Radosław Sierpiński, doradca i pełnomocnik ministra zdrowia ds. utworzenia Agencji Badań Medycznych.

Wśród pozostałych finalistów konkursu znalazły się: Medinice – przyjazne pacjentom rozwiązania w kardiologii i kardiochirurgii, MSM Corporation – biodegradowalny opatrunek wewnątrznosowy, Biotts – innowacyjny system transdermalny zwiększający biodostępność substancji czynnych, iWound – telemedyczna opieka nad raną w praktyce, Thrombox – mobilna aplikacja wspierająca proces decyzyjny w prewencji udaru mózgu u pacjentów z migotaniem przedsionków, Infermedica – sztuczna inteligencja we wstępnej diagnostyce medycznej, RehaBee – asystent rehabilitacji dla pacjentów oraz Exal Bone – innowacyjny opatrunek ortopedyczny.

Kongres Wyzwań Zdrowotnych – Health Challenges Congress (HCC) w Katowicach to dwa dni eksperckich debat z udziałem trzech tys. gości. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach spotykają się wybitni specjaliści reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych – zarówno z Polski, jak i z zagranicy, a także przedstawiciele środowisk związanych z szeroko rozumianym sektorem ochrony zdrowia, nauką, gospodarką, biznesem, finansami, rynkiem ubezpieczeniowym, organizacjami pozarządowymi, polityką, administracją publiczną i samorządową oraz mediami.

Organizatorem HCC jest Grupa PTWP SA, wydawca magazynu i portalu Rynek Zdrowia, organizator m.in.: Forum Rynku Zdrowia, corocznej, jednej z najbardziej prestiżowych i reprezentatywnych debat publicznych dedykowanych aktualnej sytuacji na rynku zdrowia oraz przyszłości systemu ochrony zdrowia w Polsce, a także Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, największej imprezy biznesowej Europy Centralnej oraz Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku, głównej debaty o gospodarce Polski Wschodniej.

Przeczytaj również: