7 listopada 2018

Planowane inwestycje

Rozbudowa i modernizacja Szpitala w Siedlcach

Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. otrzyma ponad 13,3 mln zł z funduszy europejskich na realizację projektów, których celem będzie zakup nowoczesnej aparatury medycznej, a także stworzenie pacjentom miejsca do rehabilitacji, rekreacji i edukacji. 

Umowy w sprawie dofinansowania podpisali: wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, prezes zarządu szpitala Marcin Kulicki oraz członek zarządu Szpitala Dariusz Młynarczyk.

 

Siedlecki szpital otrzymał środki na dofinansowanie dwóch projektów. Pierwszy z nich to: "Rozbudowa i modernizacja wraz z zakupem wyposażenia Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej, modernizacja wraz z zakupem wyposażenia Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.".

Celem Projektu jest wyposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej w nowoczesną aparaturę medyczną umożliwiającą prowadzenie skutecznej terapii oraz diagnostyki chorób powodujących dezaktywację zawodową, takich jak nowotwory (nerek, dróg moczowych), choroby układu krążenia oraz powikłania naczyniowe związane z cukrzycą. Zaplanowane prace budowlane umożliwią dostosowanie pomieszczeń do właściwego wykorzystania zakupionej aparatury.

Projekt stanowi realizację planów inwestycyjnych dla subregionu siedleckiego objętego OSI problemowymi i jest ujęty w Planie inwestycyjnym  RIT dla subregionu siedleckiego, w wiązce II projektów.

Całkowita wartość Projektu wynosi 10 905 105,02 zł  z czego:

 • 7 367 841,99 zł – stanowi dofinansowanie z EFRR (środki Unii Europejskiej),
 • 3 537 263,03 zł – stanowią środki Samorządu Województwa Mazowieckiego,

Realizacja projektu, zaplanowana do dnia 31 sierpnia 2019 roku, odbywać się będzie w trzech kolejnych etapach :

Etap I - Prace przygotowawcze i projektowe, w tym:

 • opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla  rozbudowy i nadbudowy pomieszczeń Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę
 • opracowanie wielobranżowej  dokumentacji  projektowej  dla modernizacji pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz modernizacji pomieszczeń Oddziału Urologii i i Onkologii Urologicznej

Etap II -  Wykonanie robót demontażowych, budowlanych i instalacyjnych, w tym:

 • modernizacji pomieszczeń obydwu oddziałów,
 • rozbudowy Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej o około 60,80 m2 powierzchni użytkowej,
 • wymiany przestarzałej i wyeksploatowanej instalacji zasilania elektroenergetycznego,
 • przebudowy i wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 • dostosowania instalacji i zabezpieczeń przeciwpożarowych do ekspertyzy p. poż. Szpitala.

Etap III - Zakup aparatury medycznej i wyposażenia technologicznego, w tym:

 • Aparatu Ekg;
 • Aparatu RTG z ramieniem C do zabiegów naczyniowych;
 • Aparatu USG do badań naczyniowych;
 • Centrali Intensywnego Nadzoru;
 • Defibrylatora;
 • Generatora mono i bipolarnego z systemem zamykania naczyń wraz z wyposażeniem;
 • Kardiomonitora;
 • Kolumny anestezjologicznej i Kolumny chirurgicznej;
 • Łóżek szpitalnych z wyposażeniem i paneli nadłóżkowych;
 • Podnośnika bariatrycznego;
 • Pomp infuzyjnych objętościowych i strzykawkowych;
 • Respiratora;
 • Stołu chirurgicznego z pływającym blatem i Stołu zabiegowego;
 • Detektora naczyń krwionośnych;
 • Pierwszego wyposażenia oddziałów.

Drugi projekt zakłada przebudowę terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych.

Celem Projektu jest ożywienie zmarginalizowanych terenów Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach poprzez nadanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych. Inwestycja przewiduje udostępnienie nowej przestrzeni społecznej na potrzeby ochrony zdrowia, rekreacji, sportu, kultury i edukacji, dzięki rewaloryzacji terenów i budynków Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, stworzenie przestrzeni przyjaznej wszystkim mieszkańcom oraz dostosowanie infrastruktury oraz obiektów użyteczności publicznej i usługowych do potrzeb osób starszych.

Realizacja projektu, zaplanowana do dnia 31 stycznia 2020 roku, odbywać się będzie poprzez:

 • Wydzielenie i urządzenie ogrodu sensoryczno-terapeutycznego z infrastrukturą techniczną.
 • Nasadzenia roślin, krzewów i drzew oraz urządzenie trawników i rabat z wykorzystaniem roślin leczniczych, ziół. Wykonanie instalacji nawadniającej;
 • Wymianę nawierzchni: dróg, chodników i placów manewrowych;
 • Wykonanie nowych ciągów pieszych, alejek spacerowych i parkingów;
 • Wyposażenie terenu w elementy małej architektury: ławeczki, altanki, pergole, kosze na śmieci;
 • Wycinkę starych, zdewastowanych, chorych drzew i krzewów oraz uzupełnienie nowymi nasadzeniami;
 • Wykonanie ogrodzeń wokół wydzielonego ogrodu terapeutycznego oraz placów zabaw;
 • Budowę i wyposażenie siłowni na otwartym powietrzu;
 • Wykonanie instalacji monitoringu i oświetlenia terenu;
 • Przebudowę sieci wodociągowej oraz modernizację i rozbudowę kanalizacji deszczowej;

 

Źródło: materiały prasowe Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach

Przeczytaj również: