29 października 2020

Sprzęt i Innowacje

Polskie medtechy cechuje chęć rozwoju – dane Raport Digital Health

Sektor ochrony zdrowia ma możliwość rozwoju głównie dzięki rozwiązaniom cyfrowym, bez których trudno wyobrazić sobie dzisiejszy świat. Nie należy jednak zapominać, że aby móc wykorzystywać i stymulować rozwój stosowanych obecnie technologii i oferowanych przez nie innowacyjnych możliwości, należy jasno wskazać najbardziej obiecujące kierunki. Pomocna może okazać się analiza obecnej sytuacji na rynku ukazana w Raporcie Digital Health.

Wspólna idea 

Raport Digital Health to grupowy pomysł opracowany przez trzy organizacje. Są nimi Fundacja Startup Poland, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a także pomysłodawca całej inicjatywy – firma Roche, będąca liderem w zakresie biotechnologii. To właśnie współpraca tych trzech podmiotów pozwoliła na stworzenie raportu ukazującego środowisko polskich startupów, które swoje działania koncentrują w obszarze zdrowia. Przygotowany raport pokazał, że mimo zróżnicowania, jakie cechuje specjalizacje polskich medtechów, dwa obszary są przez nie wybierane w szczególności. Jest to kardiologia, która uzyskała aż 31% oraz psychologia, która dołączyła do tego grona z 23 punktami procentowymi.

Dlaczego raport?

Stworzony przez firmę Roche, Fundację Startup Poland i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju kompleksowy raport poświęcony został branży digital health nie bez przyczyny. Jego celem jest przybliżenie obecnego stanu rynku firm high-tech, które funkcjonują w obszarze medycyny. W konsekwencji pozwala wskazać kierunek, w jakim mogą rozwijać się rozwiązania cyfrowe, które wspierają nie tylko pacjentów, ale także lekarzy.

Co więcej, raport ma także zachęcić do dialogu, a nawet współpracy różnych uczestników systemu ochrony zdrowia. Są to zarówno firmy technologiczne i inwestorzy, jak i instytucje publiczne oraz uczelnie. Inicjatorzy raportu podkreślali jednak, że nadrzędnym celem jego powstania jest dobro pacjenta. Rozwiązania digital health pomagają bowiem w procesach diagnostyki, opiece medycznej, a także w podejmowaniu decyzji. Mogą skrócić tym samym czas leczenia oraz zwiększyć jego skuteczność, przy jednoczesnym zmniejszeniu ponoszonych kosztów.

Rekomendacje twórców Raportu dla branży: 

  • Powiązanie inwestycji cyfrowych z celami w zakresie ochrony zdrowia.
  • Wprowadzanie ułatwień administracyjno-prawnych we wspieraniu rozwoju innowacyjności.
  • Wprowadzenie interoperacyjności pomiędzy poszczególnymi rozwiązaniami w obszarze zdrowia cyfrowego i podmiotami odpowiedzialnymi za ich realizację.
  • Wprowadzenie pełnej elektronicznej dokumentacji medycznej.
  • Implementacja technologii blockchain w obszarze zdrowia cyfrowego.
  • Dostosowanie regulacji ustawowych do dynamiki rynku zdrowia cyfrowego.
  • Uwzględniane potrzeb i opinii pacjentów w rozwiązaniach technologicznych stosowanych w obszarze ochrony zdrowia.
  • Wdrożenie na stałe do obszaru zdrowia cyfrowego rozwiązań, które sprawdziły się w trakcie epidemii COVID-19.
  • Rozwój poprzez współpracę

Polskie medtechy wybierają najczęściej rozwiązania zdalne, wśród których warto wyróżnić aplikacje mobilne i webowe, a także telemedycynę. Co więcej, dane zawarte w raporcie pokazują, że startupy chętniej współpracują z naukowcami niż z całymi uczelniami. Niemal połowa z nich w zakresie przeprowadzanych prac badawczo-rozwojowych decyduje się bowiem na współpracę z indywidualnymi pracownikami naukowymi. Od partnerów biznesowych właściciele startupu oczekują z kolei wsparcia marketingowego, a także weryfikacji założeń biznesowych.

Zasadnicze znaczenie dla założycieli startupów w obszarze zdrowia ma rozwój. Chcą oni poszerzać zasięg swojej działalności, a także rozwijać się w sferze w której już funkcjonują. Aż 84 procent z polskich startupów planuje wejście na nowe, zagraniczne rynki w ciągu najbliższego roku. To pokazuje dynamikę rozwoju środowiska medtechowego w Polsce. Chęć sprawdzenia się na innych polach nie musi być jednak jedyną przyczyną wejścia na zagraniczne rynki. W Polsce inwestycje w rozwiązania digital health nie są tak popularne jak za granicą, a w konsekwencji nie budzą jeszcze dużego zainteresowania. Aby to zmienić, w otoczeniu zarówno naukowym, biznesowym, jak i systemowo-prawnym muszą pojawić się nowe bodźce i pomysły, pozwalające urzeczywistnić plany medtechów.

Dlaczego współpraca? 

Potrzeba współpracy jest jednym z kluczowych wniosków z Raportu. To właśnie kooperacja ma pozwolić na zapewnienie równego dostępu do zdrowia cyfrowego wszystkim pacjentom, a także sprawić, że działania świadczeniodawców będą sprawne i skuteczne. O potrzebie wymiany wiedzy, doświadczeń i kompetencji dowodzą dane dotyczące wykształcenia polskich startuperów w dziedzinie zdrowia. Mniej niż ¼ badanych studiowała nauki medyczne. Tym samym nie zawsze osoby te mają pełen obraz potrzeb lekarza i pacjenta lub nie do końca rozumieją specyfikę działania systemu ochrony zdrowia. Pomóc może w tym wyłącznie komunikatywna i pełna zaangażowania współpraca nawiązana pomiędzy ekspertami z różnych dziedzin, takich jak informatyka, biotechnologia, polityka zdrowotna, czy biznes. Połączenie kompetencji może pomóc zapewnieniu rozwiązań najbardziej odpowiednich dla wszystkich członków systemu ochrony zdrowia.

Formy finansowania

Medtechy funkcjonujące na terenie naszego kraju do rozwoju i codziennego prowadzenia swojej działalności potrzebują wsparcia finansowego. Z tego względu korzystają z różnorodnych form finansowania. Ponad połowa sięga jednak po środki Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Nie należy bowiem zapominać, że idea digital health opiera się przede wszystkim na poprawie dostępności oraz jakości usług medycznych. Ma jednak równocześnie wymierną wartość dla samych twórców technologii oraz firm, które wprowadzają innowacyjne rozwiązania na rynek.

Aby móc osiągnąć sukces w tym segmencie należy nie tylko zapewnić finansowanie czaso- i kosztochłonnych prac B+R, ale także odpowiednio zaplanować rozwój biznesowy. Spółki technologiczne ubiegające się o wsparcie z NCBR coraz częściej adresują potrzeby rynku, uwzględniając przy tym specyfikę różnych klientów, a także weryfikując opłacalność wdrożenia. To pozwala na łatwiejsze zarządzanie projektami wysokiego ryzyka. Nie należy jednak zapominać, że founderzy korzystają także z innych form wsparcia, skierowanych do sektora medycznego. 

Dlaczego potrzebne jest wsparcie? 

Raport nie pokazuje jedynie innowacyjności i charakterystyki działań medtechów, lecz także trudności, z którymi muszą zmierzyć się kierujący startupami. Problemy koncentrują się przede wszystkim w wycenie własności intelektualnej, a także przy procesie patentowania. Jak pokazuje raport, połowa startupów nie posiada własnych patentów, co więcej nie jest w trakcie ich rejestracji. Skomplikowane procedury administracyjne, a także braki w zakresie otoczenia wspierającego komercjalizację także prowadzą do licznych wątpliwości. Z tego względu startupy potrzebują analizy przeprowadzonej z udziałem ekspertów ze środowiska biznesowego oraz naukowego. 

Mimo możliwego do zaobserwowania zwiększenia wsparcia sektora publicznego, a także wprowadzonych ułatwień o charakterze administracyjno-prawnym dla rozwoju innowacyjności, wciąż można zauważyć główne i niezmienne od wielu lat bariery we współpracy z instytucjami rządowymi. Wprowadzone zmiany pomagają startupom w Polsce w tworzeniu kreatywnych rozwiązań w zakresie zdrowia cyfrowego, nie pomaga jednak wciąż rozbudowana biurokracja oraz zbyt długie procesy legislacyjne. Niezbędne są więc zmiany zarówno w przepisach, jak i w praktykach sektora publicznego, co podkreślają twórcy Raportu.

Startup Poland 

Startup Poland jest organizacją pozarządową, a także niezależnym polskim think tankiem technologicznym. Jej celem jest budowanie świadomości dotyczącej potencjału startupów w środowisku administracji publicznej. Uczestniczy także w procesach legislacyjnych jako głos społeczności polskich startupów. Startup Poland działa w formie fundacji, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000550889. Więcej informacji na temat organizacji Startup Poland można znaleźć na stronie: www.startuppoland.org

NCBR

NCBR, a właściwie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest rządową agencją, która wspiera projekty służące rozwojowi społecznemu i gospodarczemu. Jest to możliwe dzięki grantom, a także innym mechanizmom wsparcia, takim jak m.in. fundusze venture capital, finansowanie projektów B+R przedsiębiorstw i jednostek naukowych, a także działania uczelni, które ukierunkowane są na podnoszenie jakości kształcenia i rozwój kompetencji technologicznych. NCBR jest obecnie największym w kraju ośrodkiem wspierania nauki i gospodarki z budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro.

Roche Polska 

Roche Polska to lider wśród firm, które zajmują się dostarczaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia. Od ponad 100 lat przedsiębiorstwo to wspomaga  polskich lekarzy w ich codziennej walce o zdrowie i życie pacjentów, współpracując jednocześnie ze środowiskami medycznymi oraz akademickimi. Globalna strategia firmy Roche koncentruje się na diagnostyce molekularnej, a także na terapiach celowanych. Oprócz tego jest liderem w obszarze medycyny personalizowanej, polegającej na dopasowaniu optymalnej terapii dla każdego pacjenta. Na terenie Polski działają światowej klasy ośrodki Roche: Regionalne Centrum Badań Klinicznych dla Europy Środkowo-Wschodniej oraz zajmujące się rozwiązaniami na styku medycyny i informatyki Globalne Centrum Rozwiązań IT.

Przeczytaj również: