11 lutego 2019

Konferencje

Budujemy zielony kampus | Łódź | 6-7.03.2019

Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jednoczą siły na rzecz propagowania idei zrównoważonego rozwoju. Już 6 marca 2019 r. kampus Uniwersytetu Medycznego w Łodzi stanie się centrum ogólnopolskiej dyskusji na temat odnawialnych źródeł energii, doradztwa energetycznego oraz wpływu środowiska na zdrowie człowieka. Ponad 200 uczestników - przedstawicieli uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego oraz sektora prywatnego - weźmie udział w pierwszej konferencji pn. Budujemy Zielony Kampus – doradztwo energetyczne dla zrównoważonego rozwoju. 

Rolą Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest wsparcie merytoryczne oraz finansowe inwestycji służących poprawie stanu środowiska i zrównoważonemu gospodarowaniu jego zasobami. Trzeba podkreślić, że zastosowanie rozwiązań proekologicznych jest z reguły dość kapitałochłonne, a opłacalność inwestycji tego typu trzeba niekiedy rozpatrywać w długim horyzoncie czasowym. Nasze działania mają zatem na celu niwelowanie tych problemów tak, aby wdrażanie inwestycji korzystnych dla środowiska naturalnego, w tym dla człowieka, mogło być realizowane szybko i sprawnie przez jak największą liczbę podmiotów. Szczególnie chodzi tutaj o wsparcie beneficjentów, którzy nie mają wystarczających środków własnych do realizacji takich inwestycji lub dla których opłacalność inwestycji w wymiarze finansowym, nie zapewnia odpowiednio szybkiego okresu jej zwrotu – podkreśla Wojciech Miedzianowski, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Łódzkie uczelnie łączą siły

Wydarzeniu towarzyszyć będzie podpisanie symbolicznej deklaracji współpracy łódzki uczelni wyższych na rzecz wdrażania proekologicznych rozwiązań. To pierwsza taka inicjatywa w Polsce, która ma na celu wykorzystanie potencjału szkół wyższych w kształtowaniu proekologicznych postaw wśród społeczności akademickiej.

Zrównoważony rozwój to bardzo szerokie pojęcie, które często wykorzystywane jest tylko jako hasło w strategiach rozwoju uczelni wyższych. Od kilku lat w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi pracujemy nad tym, aby hasło to wypełnić treścią. Tak powstała m.in. inicjatywa EcoUMED, czyli program proekologiczny w zrównoważonym rozwoju uczelni. Podjęliśmy wyzwanie zbudowania modelu uniwersytetu opartego o inteligentne zarządzanie inwestycjami budowlanymi oraz promowanie zachowań proekologicznych, a naszym poligonem doświadczalnym jest kampus CKD – tłumaczy Jacek Grabowski, Kanclerz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Na początek wymiana wiedzy i dobrych praktyk

Tematami przewodnimi pierwszej z cyklu „ecokonferencji” będą:

  • promocja zrównoważonego rozwoju na przykładzie uczelni wyższych – dobre praktyki i wzorcowe innowacje,
  • wsparcie udzielane w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialne źródła energii (OZE)” poddziałanie 1.3.3 POIŚ  2014-2020,
  • walka ze smogiem poprzez systemowe rozwiązania i zwiększenie świadomości na temat wpływu jakości powietrza na zdrowie człowieka. 

Poza prelekcjami gości z Polski i zagranicy organizatorzy konferencji zaplanowali dyskusje panelowe.

Dodatkowe informacje oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: www.ecokonferencja.umed.pl. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Organizatorzy:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi (www.umed.pl, www.eco.umed.pl) to jedna z największych uczelni medycznych w Polsce, której tradycja sięga lat 40-tych ubiegłego wieku. Obecnie na pięciu wydziałach i 15 kierunkach studiów kształci się ponad 9500 studentów. UMED jest rozpoznawalnym i uznanym ośrodkiem naukowo-dydaktycznym w europejskiej przestrzeni badawczej, ukierunkowanym na wspieranie badań naukowych i rozwój innowacyjnych rozwiązań prozdrowotnych dla społeczeństwa stającego przed wyzwaniami epidemiologicznymi i społeczno-demograficznymi.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (www.wfosigw.lodz.pl) koncentruje się głównie na wspieraniu przedsięwzięć z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony powietrza, ochrony ziemi, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej oraz monitoringu, zapobieganiu i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska. Misją WFOŚiGW w Łodzi jest skuteczne wspieranie działania na rzecz środowiska Województwa Łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju.

Przeczytaj również: