16 listopada 2018

Inwestycje

5 kluczowych kompetencji dyrektora szpitala

Nowoczesne technologie oraz informatyzacja reorganizują zarządzanie oraz administrowanie szpitalem – to stawia przed jego kierownikiem nowe wyzwania. W ogłoszeniach o pracę na stanowisko dyrektora szpitala coraz częściej pojawią się kompetencje, odpowiadające nowoczesnemu menadżerowi biznesu, który niekoniecznie musi wywodzić się z branży medycznej. 

Na podstawie analizy wymagań stawianych przed kandydatami na dyrektorów szpitali, portal medinwestycje.pl przygotował listę najważniejszych kompetencji, jakie powinien posiadać dyrektor szpitala w 2018 roku. Na początek, przyjrzyjmy się jednak, jakie obowiązki ma kierownik placówki medycznej – z zastrzeżeniem, że są to główne zadania jakie wykonuje dyrektor, ponieważ kompetencje dyrektora podmiotu leczniczego zależą przede wszystkim od formy prawnej, w jakiej funkcjonuje placówka.

Jakie są główne zadania dyrektora i za co odpowiada? 

1. Zarządzanie

Właściciel placówki wyznacza kierownika zakładu, czyli zazwyczaj dyrektora, na którym spoczywa odpowiedzialność za zarządzanie szpitalem. Za jakiekolwiek zaniedbania odpowiada przez zarządem placówki. Dyrektor reprezentuje szpital na zewnątrz, więc wszędzie gdzie mowa o obowiązkach danej placówki, jest on pierwszą osobą odpowiedzialną za ich realizację. Kierownik zakładu zarządza w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, administracji placówki, gospodarki finansowej oraz kadrowej, i infrastruktury. Ponadto jest odpowiedzialny za organizowanie pracy w szpitalu w sposób zapewniający osiągnięcie celów oraz możliwości realizacji zadań statutowych szpitala. Może wytyczać kierunki strategii rozwoju szpitala oraz czuwa nad ich realizacją.

2. Zwierzchnictwo nad personelem

Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym pracowników placówki – posiada wszelkie kompetencje przypisane pracodawcy. W związku z tym jest odpowiedzialny za prowadzenie polityki kadrowej, czyli np. zwalniania i zatrudniania pracowników oraz sprawowania kontroli zarządczej nad wypełnianiem przez nich obowiązków.

3. Gospodarowanie środkami finansowymi i rzeczowymi

Kierownik zakładu gospodaruje jego majątkiem oraz funduszami. Podstawą dla tego zadania jest ustalony przez niego plan finansowy placówki. Dyrektor decyduje również o tworzeniu, przekształcaniu, bądź likwidacji komórek organizacyjnych. Zapewnia pracownikom bezpieczne i higienicznych warunków pracy, dlatego odpowiada również za administrację pomieszczeniami i stan techniczny placówki. 

5 kluczowych kompetencji dyrektora szpitala

Przegląd aktualnych ofert pracy dla dyrektorów szpitali i osób zarządzających placówkami medycznymi sugeruje, iż wymagania, które stawiają przed nimi pracodawcy zmieniają się, ale przede wszystkim rozszerzają. Szpitale – zarówno te prywatne jak i publiczne – poszukują fachowców, którzy łączą ze sobą kilka kompetencji i umiejętności z różnych obszarów. Osoba, która spełnia szerokie wymagania niekoniecznie musi być specjalistą w jakiejś medycznej dziedzinie – pracodawcy szukają nowoczesnych, multifunkcyjnych managerów z,  przynajmniej, podstawową znajomością branży medycznej. 

1. Umiejętność kontroli i nadzoru 

W ofertach o pracę dla dyrektora szpitali często przewijała się odporność na stres związana z ze sprawowaniem funkcji kontrolno-nadzorczych. Sprawny kierownik powinien dobrze organizować pracę w szpitalu oraz być przygotowanym merytorycznie pod kątem przepisów, procedur i standardów pracy. W ogłoszeniach pojawiała się również umiejętność audytowania procesów, ale także ich wdrażania i kontroli. Dyrektor powinien być również dobrym administratorem, który dba o stan techniczny i estetykę powierzonych lokali, ale także o infrastrukturę zewnętrzną (np. parkingi). Kontrola oraz nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez swoich pracowników jest również jednym z najważniejszych elementów pracy dyrektora. 

2. Zarządzanie zasobami ludzkimi

Nowy dyrektor powinien zbudować swój autorytet wśród pracowników. Powinien znać ich stanowiska, cele oraz odpowiednio z nich rozliczać. Odpowiada za przestrzeganie przepisów o czasie pracy i terminowe wypłacanie należnego wynagrodzenia. Dobry kierownik placówki musi odpowiednio orientować się w wymaganiach dotyczących poszczególnych stanowisk oraz być wprawnym HR-owcem – to on ogłasza konkursy na stanowiska m.in. ordynatorów, naczelnej pielęgniarki, pielęgniarki oddziałowej oraz nawiązuje z wybranymi kandydatami stosunek pracy. 

3. Umiejętności interpersonalne i negocjacyjne

Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz współpraca z zarządem spółki wymaga odpowiednich umiejętności personalnych. W imieniu zakładu dyrektor często zawiera umowy, dlatego sprawny kierownik powinien być dobrym negocjatorem. Dobrego negocjatora cechuje profesjonalizm, opanowanie, konstruktywność oraz skrupulatność. Umiejętności interpersonalne dyrektor wykorzystuje w relacjach z pracownikami – celem nadrzędnym w relacjach powinna być skuteczność, jednak dyrektor nie może zapomnieć o uczciwości, empatii oraz otwartości i elastyczności.

4. Umiejętności analityczno-finansowe

Kierownik placówki ustala plan finansowy zakładu oraz jest za niego odpowiedzialny przed zarządem. Z tego powodu dyrektor szpitala powinien posiadać odpowiednie umiejętności analityczne, które pozwolą na kontrolowanie wydatków i przychodów oraz zdawanie z nich raportów. Ponadto, to kierownik zakładu decyduje o podziale zysków i odpowiada przed organem założycielskim za ujemny wynik. Trzeba również pamiętać, że często w raportach uwzględnia się również takie współczynniki jak: liczba pacjentów, lojalność pacjentów, liczba skarg, liczba nowych pacjentów etc. Dyrektor powinien być również zorientowany w działaniach konkurencji – posiadać wiedzę o jej słabych i mocnych stronach i wykorzystywać ją do zwiększenia rentowności placówki.

5. Planowanie i realizacja strategii

Zwierzchnik placówki medycznej może realizować już przyjętą wizję i strategię rozwoju lub ją współtworzyć. W przypadku tej pierwszej opcji sprawdzą się przede wszystkim umiejętności wymienione w punkcie pierwszym. Jeśli jednak dyrektor ma wpływ na budowanie strategii powinien potrafić stworzyć długofalowy plan rozwoju placówki. Opracowana strategia nie może być jednak zbyt „wizjonerska” – kierownik powinien mierzyć siły na zamiary, gdyż to on będzie odpowiadał za realizację strategii przed zarządem. Wiedza o możliwościach rozwoju placówki oraz punktach, które rozwój blokują powinna być punktem wyjścia dla realizacji długofalowych celów. 

Idealny dyrektor szpitala powinien być biegły w wyżej wymienionych kompetencjach, a nawet potrafić o wiele więcej – trudno jednak o ludzi doskonałych. Ważne jest by dyrektor posiadał przynajmniej podstawowe umiejętności z tych obszarów, a skupił się na zarządzaniu zasobami ludzkimi – to właśnie pracownicy będą go wspomagali w zadaniach, w których nie jest pewien swoich kompetencji.

Przeczytaj również: