26 września 2018

Inwestycje

Rusza budowa szpitala dziecięcego w Zielonej Górze

Budowa wysokospecjalistycznego szpitala dla dzieci Centrum Zdrowia Matki i Dziecka właśnie się rozpoczęła. Będzie to pierwszy obiekt o takiej randze i specjalizacji  w regionie lubuskim. Całkowity koszt inwestycji to 112 mln złotych. Zakończenie prac budowlanych zaplanowane jest na 2020 rok, natomiast pierwsi pacjeci odwiedzą szpital najprawdopodobniej w 2021 roku.

Dlaczego szpital dziecięcy?

Analiza dostępności i jakości świadczeń medycznych, sporządzona  w 2014 r. przez ówczesnego konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii prof. dr hab. n.med. Annę Dobrzańską zwraca uwagę na to, iż w poszczególnych regionach Polski,  pod względem liczby łóżek pediatrycznych, kompleksowości świadczeń i liczby lekarzy pediatrów, w przeliczeniu na 100 tys. dzieci, Lubuskie plasuje się na ostatnim miejscu w kraju. Jej zdaniem, taka sytuacja wymaga natychmiastowych i długofalowych działań naprawczych. 

W dniu 5 maja 2014 roku Sejmik Województwa Lubuskiego uchwały  nr XLVII/567/14 przyjął dokument pn. Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2016-2020, który stanowi uzupełnienie Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego  2020. Wśród celów strategicznych wskazanych w tym dokumencie wymieniono zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, a co za tym idzie zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.  Niezwykle istotne jest również dostosowanie opieki zdrowotnej do obecnych trendów epidemiologicznych i demograficznych poprzez poprawę zdrowia nie tylko dzieci  i młodzieży, ale również kobiet w wieku rozrodczym oraz noworodków i niemowląt. Dokument wskazuje również na:

 • ograniczoną dostępność do świadczeń z zakresu pediatrii oraz innych specjalności dziecięcych (głównie gastrologii, diabetologii, endokrynologii, kardiologii,  onkologii  i hematologii)
 • brak szpitala dziecięcego zapewniającego kompleksowe leczenie dzieci, w szczególności zapewniającego realizację świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym i intensywnej terapii dla dzieci (brak takich oddziałów w Lubuskiem).

Zgodnie z zapisami w dokumencie pn. „Kierunki rozwoju lecznictwa w zakresie opieki nad matką  i dzieckiem w województwie lubuskim” z 2016r. najistotniejszym problemem w obszarze zabezpieczenia prawidłowej opieki medycznej dla dzieci, jest właśnie brak oddziału intensywnej terapii dla dzieci. Obecnie, najciężej chore dzieci, w celu uzyskania pomocy kierowane są do ośrodków w innych województwach, co ze względu na konieczność  transportu znacznie zmniejsza szansę na przeżycie i powrót do zdrowia.

Cele i korzyści

Celem utworzenia Centrum Zdrowia Matki i Dziecka jest zapewnienie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem rozumiane jako opieka medyczna nad kobietą ciężarną, opieka okołoporodowa nad matką i noworodkiem oraz opieka pediatryczna nad dziećmi w wieku 0-18 lat.

Powstanie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przyniesie również inne wymierne korzyści dla Szpitala poprzez: 

 • spełnienie przez Oddział Chirurgii Dziecięcej i Urologii oraz przez Oddział Położniczy  i Ginekologiczny obowiązujących norm zgodnych z rozporządzeniem MZ z dnia 26  czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
 • zapewnienie właściwej opieki medycznej dla dzieci i utworzenie oddziału intensywnej terapii pediatrycznej
 • lokalizację wszystkich oddziałów pediatrycznych w jednym miejscu,  która ze względu  na  specyfikę intensywnej terapii dziecięcej stworzy możliwości korzystania z pomocy wielu specjalistów z różnych dziedzin np.: pediatrii, chirurgii dziecięcej, neurologii, nefrologii, hematoonkologii, urologii dziecięcej 
 • skupienie specjalistycznych oddziałów pediatrycznych zapewniających kompleksową opiekę nad dzieckiem  w jednym miejscu pozwoli na odseparowanie od oddziałów, gdzie przybywają dorośli i wpłynie na wysoki standard leczenia
 • stworzenie nowoczesnej bazy łóżkowej i diagnostyczno – zabiegowej spełniającej najwyższe standardy dla nowoczesnego pediatrycznego szpitala klinicznego
 • zwiększenie liczby łóżek dla specjalności pediatrycznych
 • podwyższenie komfortu leczenia dzieci oraz pacjentek położniczych
 • ułatwienie dostępu do specjalistycznej opieki pediatrycznej oraz zmniejszenie obecnie dużej liczby migracji poza województwo na leczenie specjalistyczne
 • poprawę standardów leczenia i dostępności świadczeń zdrowotnych oraz unowocześnienie infrastruktury, co pozwoli na rozszerzenie wykonywanych procedur wielospecjalistycznych    dla dzieci, takich jak hematologia dziecięca, diabetologia dziecięca oraz onkologia dziecięca.        
 • Budowa Centrum stworzy również nowoczesną bazę naukowo – dydaktyczną dla Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Inwestycja w liczbach

Łączna wartość kosztów całkowitych projektu wynosi 112 292 675,00 zł, w tym:

 • Środki unijne: 59 359 999,97 zł
 • Budżet państwa: 9 186 760,00 zł
 • Budżet województwa lubuskiego:  28 911 525,00 zł
 • Środki własne szpitala: 14 834 390,03 zł

Dane techniczne:

 • budynek  będzie  posiadał  cztery kondygnacje nadziemne i jedną  podziemną.
 • wysokość budynku - 20  m,
 • powierzchnia netto 14.634 m2,
 • kubatura obiektu: ok. 60.000 m3.

W skrócie:

 • Budowa wysokospecjalistycznego szpitala dla dzieci Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze właśnie się rozpoczęła.
 • Całkowity koszt inwestycji to 112 mln złotych.
 • Zakończenie prac budowlanych zaplanowane jest na 2020 rok, natomiast pierwsi pacjeci odwiedzą szpital najprawdopodobniej w 2021 roku.

 

Źródło: lubuskie.pl

Przeczytaj również: