4 października 2018

Konferencje

RODO w praktyce - działania placówek ochrony zdrowia | Warszawa | 10.10.2018 r.

Zapraszamy na szkolenie praktyczne, które poprowadzi Maciej Łokaj, Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Szkoleniowiec i prelegent konferencji managerów ochrony zdrowia i lekarzy, autor licznych opracowań z zakresu prawa ochrony zdrowia. Szkolenie kładzie  nacisk na praktyczny  aspekt  przygotowania  placówki  medycznej do nowych przepisów  i  obejmuje  warsztaty  praktyczne  dotyczące  zasad  i  technik  opracowywania  niezbędnych dokumentów, a także podejmowania innych czynności, w sposób zgodny z RODO.

 

W dniu 25 maja 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane potocznie RODO.

Od tej daty placówki medyczne są zobowiązane do stosowania regulacji prawnych wynikających z rozporządzenia unijnego. Rozporządzenie wprowadza bardzo liczne zmiany w zakresie zasad ochrony danych osobowych osób fizycznych. Z punktu widzenia funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą zagadnienie to ma charakter kluczowy, albowiem placówki te przetwarzają szczególnie wrażliwe dane, dotyczące zdrowia, którym RODO nadaje bardzo szczególny status.

Cele szkolenia:

Głównym  celem  niniejszego  szkolenia  jest  zapoznanie  uczestników  z nowymi  unijnymi  regulacjami prawnymi  w zakresie ochrony danych osobowych i zestawienie ich  z niezbędnymi działaniami dostosowawczymi.

Szkolenie kładzie  nacisk na praktyczny  aspekt  przygotowania  placówki  medycznej do nowych przepisów  i  obejmuje  warsztaty  praktyczne  dotyczące  zasad  i  technik  opracowywania niezbędnych dokumentów, a także podejmowania innych czynności, w sposób zgodny z RODO.

Szczególny nacisk położony został na nowe instytucje dotyczące ochrony danych osobowych w jednostkach ochrony zdrowia, takie jak obowiązek zgłaszania naruszeń oraz analizę ryzyka. Wiedza uzyskana podczas szkolenia, poparta warsztatem praktycznym niewątpliwie stanowić będzie cenne wsparcie dla podejmowanych czynności przygotowawczych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierowane jest do szeroko rozumianej grupy managerów ochrony zdrowia, zarówno publicznych jak i prywatnych placówek medycznych, dyrektorów / kierowników podmiotów  leczniczych, członków  zarządów spółek  kapitałowych  prowadzących placówki medyczne oraz osób zarządzających grupowymi i indywidualnymi praktykami zawodowymi, a także osób wykonujących zawody medyczne oraz kierowników poszczególnych działów i sekcji odpowiadających za bezpieczeństwo danych osobowych w jednostkach ochrony zdrowia.

Sposób prowadzenia:

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, która następnie zostanie przekazana jego uczestnikom. Uczestnicy otrzymają również  po szkoleniu  materiały  wypracowane w trakcie  warsztatów  praktycznych. Omawiane  zagadnienia  ilustrowane  będą z zastosowaniem przykładów z praktyki. Aktywny udział osób uczestniczących zapewnić ma między innymi wspólna analiza problemów, które mogą wystąpić w praktyce działania placówek medycznych oraz czas na dyskusję. Prowadzący pozostaje do dyspozycji uczestników w zakresie pytań indywidualnych jak i grupowych.

Korzyści szkolenia:

  •  uzyskanie kompleksowej wiedzy dotyczącej zmian w prawie wynikających z RODO,
  •  uzyskanie wiedzy pozwalającej na odpowiednie przygotowanie placówek medycznych, w tym wdrożenie dokumentacji ochrony danych osobowych, szkolenie personelu,
  •  uzyskanie wiedzy dotyczącej praktycznych skutków nowych regulacji

W przypadku zainteresowania udziałem większej liczby osób proszę o kontakt - możliwy korzystny rabat.

Lokalizacja: 

Centrum konferencyjne

Golden Floor Plaza

Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa

Piętro XV, sala 13    

Więcej informacji i pełen program na stronie : http://successpoint.pl/RODO_praktyczne_ochrona_zdrowia  

 

Przeczytaj również: