1 lutego 2016

Finansowanie inwestycji

2.1 E-usługi publiczne

2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne (E-zdrowie)

Data  od 01.02.2016 do 07.03.2016

Na co (m.in.): 2.1 B Tworzenie lub rozwój elektronicznych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A), niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych. Elementem przedsięwzięcia może być tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C). Dofinansowaniem w tym zakresie objęte zostaną projekty:  b) podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie opieki zdrowotnej, ukierunkowane na rozwój elektronicznych systemów (przygotowanych do integracji z platformami centralnymi), w tym gromadzenie oraz udostępnianie danych medycznych, tworzenie i rozwijanie zasobów cyfrowych, a także rozwój procesu elektronicznej obsługi pacjenta.  Projekty polegające na dostosowaniu systemów informatycznych świadczeniodawców do wymiany z Systemem Informacji Medycznej będą weryfikowane pod kątem komplementarności oraz niedublowania funkcjonalności przewidzianych w krajowych platformach (P1 i P2).

RPO 2.1

2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne, RPO Dolnośląskiego

Dla kogo?

podmioty lecznicze działające w publicznym systemie opieki zdrowotnej

Ile?

Poziom dofinansowania Poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi: 

1. W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną – 85% kosztów kwalifikowalnych; 

2. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną:

a) w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020

Intensywność wsparcia dla poszczególnych beneficjentów:

• dla mikro i małych przedsiębiorców–do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem; 

• dla średnich przedsiębiorców–do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

• dla dużych przedsiębiorstw – do 25 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem

3. W przypadku projektu objętego pomocą de minimis - 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Wszystkie ww. regulacje dotyczące pomocy publicznej dostępne są na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Minimalny wkład własny:

Minimalny wkład własny beneficjenta na poziomie projektu wynosi: 

1. W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną – 15%; 

2. W przypadku projektu objętego pomocą publiczną w rozumieniu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów

Wartość projektu: Minimalna całkowita wartość projektu: 50 tys. PLN. Minimalna całkowita wartość projektu dla projektów partnerskich: 100 tys. PLN.

Dowiedz się więcej:

 W zakresie programów E-usługi publiczne dostępne są również następujące programy:

Wszystkie ww. regulacje dotyczące pomocy publicznej dostępne są na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Powyżej zaprezentowane są ogólne informacje, a szczegóły są dostępne w dokumentach programowych.

 

Przeczytaj również: